ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: December 2, 2019

ปัจจุบันญี่ปุ่นมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่เป็นวันหยุดราชการทุกปีอยู่ 16 วัน
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์หรือแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจะมีผู้คนหนาแน่น เนื่องจากเป็นวันที่บริษัทในญี่ปุ่นให้พนักงานได้หยุดงาน

จุดเด่น

  • ในวันหยุดที่กฎหมายกำหนดเหล่านี้ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์หรือแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจะมีผู้คนหนาแน่น เนื่องจากเป็นวันที่บริษัท
  • ในญี่ปุ่นให้พนักงานได้หยุดงาน
  • ถนนและระบบขนส่งสาธารณะจะมีผู้คนหนาแน่นเช่นเดียวกัน
  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของรถไฟและรถบัส
  • หากไม่ชอบความพลุกพล่าน แนะนำให้เปลี่ยนตารางการท่องเที่ยวไปเป็นวันอื่น

ในปี 2020 จะมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดนักขัตฤกษ์บางส่วน
เนื่องจากการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกโตเกียว 2020
จากนี้ไปจะพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจ มาดูกันว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์เหล่านี้มีวันอะไรบ้าง และมีการเฉลิมฉลองอะไรกันบ้าง?

ภาพรวม

วันที่ ชื่อ
1 มกราคม วันปีใหม่
วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม วันบรรลุนิติภาวะ
11 กุมภาพันธ์ นสถาปนาประเทศ
ตั้งแต่ปี 2020 เป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ วันพระราชสมภพของพระจักรพรรดิ
ช่วงวันที่ 20 ถึง 21 มีนาคม วันวสันตวิษุวัต
29 เมษายน วันโชวะ
3 พฤษภาคม วันรัฐธรรมนูญ
4 พฤษภาคม วันสีเขียว
5 พฤษภาคม วันเด็ก
23 กรกฎาคม (เฉพาะปี 2020) วันแห่งทะเล
24 กรกฏาคม (เฉพาะปี 2020) วันกีฬา
10 สิงหาคม (เฉพาะปี 2020) วันแห่งภูเขา
วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน วันเคารพผู้สูงอายุ
ช่วงวันที่ 22 ถึง 23 กันยายน วันศารทวิษุวัติ
3 พฤศจิกายน วันวัฒนธรรม
23 พฤศจิกายน วันขอบคุณแรงงาน

วันปีใหม่(1 มกราคม)

ในช่วงเย็นวันที่ 31 ธันวาคม หรือเช้าวันที่ 1 มกราคม จะไปสักการะขอพรที่วัดหรือศาลเจ้าเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่

วันบรรลุนิติภาวะ (วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม)

ฉลองการบรรลุนิติภาวะของเหล่าผู้ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ในปีนั้นๆ (ที่ญี่ปุ่นสามารถสูบบุหรี่และดื่มสุราได้ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป)

วันสถาปนาประเทศ (11 กุมภาพันธ์)

เป็นวันระลึกถึงการสถาปนาประเทศญี่ปุ่น

วันพระราชสมภพของพระจักรพรรดิ (ตั้งแต่ปี 2020 เป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์)

วันเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของจักรพรรดิ

วันวสันตวิษุวัต (ช่วงวันที่ 20 ถึง 21 มีนาคม)

ที่ญี่ปุ่นกำหนดให้วันที่เวลาของกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันเป็นวันหยุดตามกฎหมาย

โกลเด้นวีค

เป็นช่วงวันหยุดประมาณ 1 สัปดาห์ของทุกปี เนื่องด้วยวันหยุดตามกฎหมายหลายวันมาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ในเมืองจะเต็มไปด้วยอีเวนต์ต่างๆ ทั้งดนตรี, ศิลปะ, อาหารการกิน, เทศกาล เป็นต้น โดยวันหยุดนักขัตฤกษ์ในช่วงนี้ มีดังต่อไปนี้

วันโชวะ (29 เมษายน)

เป็นวันที่ระลึกถึงการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ ซึ่งรู้จักกันในพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ

วันรัฐธรรมนูญ (3 พฤษภาคม)

เป็นวันที่ระลึกถึงการบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน

วันสีเขียว (4 พฤษภาคม)

เป็นวันขอบคุณธรรมชาติ

วันเด็ก (5 พฤษภาคม)

เป็นวันขอพรให้เด็กๆ เติบโตอย่างแข็งแรงและมีความสุข

วันแห่งทะเล (23 กรกฎาคม (เฉพาะปี 2020))

เป็นวันขอบคุณพระคุณของทะเลญี่ปุ่น

วันแห่งกีฬา (24 กรกฏาคม (เฉพาะปี 2020))

เป็นวันที่สนุกกับการเล่นกีฬา และตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพร่างกายและจิตใจ

วันแห่งภูเขา (10 สิงหาคม (เฉพาะปี 2020))

เป็นวันขอบคุณพระคุณของภูเขาญี่ปุ่น มักจะตรงกับช่วงเริ่มต้นของเทศกาลที่เรียกว่าโอบง เป็นช่วงที่ผู้คนนิยมกลับบ้านเกิดมากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆ ของปี มักใช้ช่วงเวลาพิเศษนี้ในการสื่อสารและกระชับความสัมพันธ์กับบรรพบุรุษ

วันเคารพผู้สูงอายุ (วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน)

เป็นวันที่เคารพผู้สูงอายุและขอพรให้มีอายุยืนยาว

วันศารทวิษุวัติ (ช่วงวันที่ 22 ถึง 23 กันยายน)

ที่ญี่ปุ่นกำหนดให้วันที่เวลาของกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันเป็นวันหยุดตามกฎหมาย

วันวัฒนธรรม (3 พฤศจิกายน)

เป็นวันที่แสดงออกถึงความรักในเสรีภาพ ความสงบสุข และชื่นชมในวัฒนธรรม ที่โตเกียวจะคึกคักไปด้วยอีเวนต์ทางวัฒนธรรมต่างๆ พิพิธภัณฑ์ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆ หลายแห่งในญี่ปุ่นจะไม่เสียค่าเข้าชม

วันขอบคุณแรงงาน (23 พฤศจิกายน)

เป็นวันขอบคุณการใช้แรงงานในทุกๆ วัน

วันรำลึกอื่นๆ ฯลฯ

วันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันชาวเมืองหลวง เนื่องจากที่โตเกียวจะเป็นวันรำลึก สถานที่ต่างๆ ที่กรุงโตเกียวเป็นผู้บริหารจัดการ จะไม่เสียค่าเข้าชม