ประวัติการเข้าชมของฉัน

คู่มือโตเกียวของฉัน

เมื่อพบหน้าเพจที่สนใจ กรุณาคลิกที่เครื่องหมายหัวใจเพื่อบันทึกไว้เป็น "ประวัติการเข้าชมของฉัน" กัน

เนื้อหาหลักเริ่มที่นี่

Updated: February 28, 2019

ปัจจุบันญี่ปุ่นมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่เป็นวันหยุดราชการทุกปีอยู่ 16 วัน (ปี 2019 มี 15 วัน เหตุผลมีระบุไว้ด้านล่าง)
เมื่อวางแผนการท่องเที่ยว จะเป็นการสะดวกหากทราบว่าจากนี้ไปจะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์วันไหน และเป็นวันเฉลิมฉลองอะไรบ้าง

จุดเด่น

  • ในวันหยุดที่กฎหมายกำหนดเหล่านี้ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์หรือแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจะมีผู้คนหนาแน่น เนื่องจากเป็นวันที่บริษัทในญี่ปุ่นให้พนักงานได้หยุดงาน
  • ถนนและระบบขนส่งสาธารณะจะมีผู้คนหนาแน่นเช่นเดียวกัน
  • อาจมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของรถไฟและรถบัส
  • หากไม่ชอบความพลุกพล่าน แนะนำให้เปลี่ยนตารางการท่องเที่ยวไปเป็นวันอื่น

ในปี 2019 สมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ปัจจุบันทรงสละราชสมบัติและมกุฎราชกุมารของพระจักรพรรดิจะทรงขึ้นครองราชย์ ทำให้ญี่ปุ่นมีวันหยุดต่อเนื่องติดกัน 10 วัน (ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 เมษายน ถึงวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม) คาดการณ์ว่าสนามบิน, สถานีรถไฟและถนนหนทางจะมีความหนาแน่นมากเป็นพิเศษ
จากนี้ไปจะพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจ มาดูกันว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์เหล่านี้มีวันอะไรบ้าง และมีการเฉลิมฉลองอะไรกันบ้าง?

ภาพรวม

วันที่ ชื่อ
1 มกราคม วันปีใหม่
วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม วันบรรลุนิติภาวะ
11 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาประเทศ
ตั้งแต่ปี 2020 เป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ วันพระราชสมภพของพระจักรพรรดิ
ช่วงวันที่ 21 มีนาคม วันวสันตวิษุวัต
29 เมษายน วันโชวะ
3 พฤษภาคม วันรัฐธรรมนูญ
4 พฤษภาคม วันสีเขียว
5 พฤษภาคม วันเด็ก
วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม วันแห่งทะเล
11 สิงหาคม วันแห่งภูเขา
วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน วันเคารพผู้สูงอายุ
ช่วงวันที่ 23 กันยายน วันศารทวิษุวัติ
วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม วันแห่งกีฬา
3 พฤศจิกายน วันวัฒนธรรม
23 พฤศจิกายน วันขอบคุณแรงงาน

วันปีใหม่ (1 มกราคม)

ในช่วงเย็นวันที่ 31 ธันวาคม หรือเช้าวันที่ 1 มกราคม จะไปสักการะขอพรที่วัดหรือศาลเจ้าเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่

วันบรรลุนิติภาวะ (วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม)

ฉลองการบรรลุนิติภาวะของเหล่าผู้ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ในปีนั้นๆ (ที่ญี่ปุ่นสามารถสูบบุหรี่และดื่มสุราได้ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป)

วันสถาปนาประเทศ (11 กุมภาพันธ์)

เป็นวันระลึกถึงการสถาปนาประเทศญี่ปุ่น

วันพระราชสมภพของพระจักรพรรดิ (ตั้งแต่ปี 2020 เป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์)

แต่เดิมเป็นวันที่ 23 ธันวาคมเพื่อเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ หลังการขึ้นครองราชย์ของมุฎราชกุมารเจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะในเดือนเมษายนปี 2019 วันหยุดนักขัตฤกษ์นี้จะกลายเป็นวันเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพของพระองค์

วันวสันตวิษุวัต (ช่วงวันที่ 21 มีนาคม)

ที่ญี่ปุ่นกำหนดให้วันที่เวลาของกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันเป็นวันหยุดตามกฎหมาย

โกลเด้นวีค (29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม)

เป็นช่วงวันหยุดประมาณ 1 สัปดาห์ของทุกปี เนื่องด้วยวันหยุดตามกฎหมายหลายวันมาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ในเมืองจะเต็มไปด้วยอีเวนต์ต่างๆ ทั้งดนตรี, ศิลปะ, อาหารการกิน, เทศกาล เป็นต้น โดยวันหยุดนักขัตฤกษ์ในช่วงนี้ มีดังต่อไปนี้

วันโชวะ (29 เมษายน)

เป็นวันที่ระลึกถึงการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ ซึ่งรู้จักกันในพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ

วันรัฐธรรมนูญ (3 พฤษภาคม)

เป็นวันที่ระลึกถึงการบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน

วันสีเขียว (4 พฤษภาคม)

เป็นวันขอบคุณธรรมชาติ

วันเด็ก (5 พฤษภาคม)

เป็นวันขอพรให้เด็กๆ เติบโตอย่างแข็งแรงและมีความสุข

วันแห่งทะเล (วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม)

เป็นวันขอบคุณพระคุณของทะเลญี่ปุ่น

วันแห่งภูเขา (11 สิงหาคม)

เป็นวันขอบคุณพระคุณของภูเขาญี่ปุ่น มักจะตรงกับช่วงเริ่มต้นของเทศกาลที่เรียกว่าโอบง เป็นช่วงที่ผู้คนนิยมกลับบ้านเกิดมากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆ ของปี มักใช้ช่วงเวลาพิเศษนี้ในการสื่อสารและกระชับความสัมพันธ์กับบรรพบุรุษ

วันเคารพผู้สูงอายุ (วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน)

เป็นวันที่เคารพผู้สูงอายุและขอพรให้มีอายุยืนยาว

วันศารทวิษุวัติ (ช่วงวันที่ 23 กันยายน)

ที่ญี่ปุ่นกำหนดให้วันที่เวลาของกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันเป็นวันหยุดตามกฎหมาย

วันแห่งกีฬา (วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม)

เป็นวันที่สนุกกับการเล่นกีฬา และตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพร่างกายและจิตใจ

วันวัฒนธรรม (3 พฤศจิกายน)

เป็นวันที่แสดงออกถึงความรักในเสรีภาพ ความสงบสุข และชื่นชมในวัฒนธรรม ที่โตเกียวจะคึกคักไปด้วยอีเวนต์ทางวัฒนธรรมต่างๆ พิพิธภัณฑ์ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆ หลายแห่งในญี่ปุ่นจะไม่เสียค่าเข้าชม

วันขอบคุณแรงงาน (23 พฤศจิกายน)

เป็นวันขอบคุณการใช้แรงงานในทุกๆ วัน

ทั้งหมดคือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของญี่ปุ่น ท้ายนี้อีก 1 เรื่อง คือ วันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันชาวเมืองหลวง เนื่องจากที่โตเกียวจะเป็นวันรำลึก สถานที่ต่างๆ ที่กรุงโตเกียวเป็นผู้บริหารจัดการ จะไม่เสียค่าเข้าชม

หน้าหลัก > เนื้อหาและคู่มือ > วันหยุดนักขัตฤกษ์ของญี่ปุ่น